closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het bedragen der inloss: penningen van

10: man van Hoelalieuw

doar B handeel ve Crhoten

uw Hoog Edelens te vertoonen dat te onzer

Setting op den 2:' October 1787: ons, door den Regent

en de Jngezeetenen van de Negorij Moelalieuw

op het Eijland oma, bij een ampel Request het

welk ter Resolutie g'insereerd is, verzogd zijn ge„

„worden, om te moogen jrisseeren van het fonds

voor de geroofde Amboineesen ten eijnde daar uijt

tot een bedraagen van Rijxd=s 438: 26: die het gewee„

„sen Haroekoes Hoofd Blondeel, tot de inlossing

van 10: koppen door den Rebel Noekoe in hunne

Negorij geroefde en door de Comp: te Banda weder

om ingeloste Perzoonen, voor hun in A:o 1784: voor

uijt verschooten heeft aan hem weeder gerestitu„

eerd te worden, en dat zij alleen mogten volstaan

met de betaaling der intressen aan gem: Blondeel.

Dan daar gemelde Blondeel de voornoemde

schuld van rd:s 438: 26:—: vrijwillig op zich genoo„

men en zeedert ultimo Augustus 1784: daar van

den intrest van —: ¾: p„r Cent smaands genooten

heeft, en daar het presente Nagel gewasch de jn„

„gezeetenen van Hoellalieuw eenigzints in staat

konden stellen, om hurme schuld aan gemeld Hoofd

Blondeel, uijt het geld voor de geleevert wordende

Nagul te verevenen, zo hebben wij den Pattij van

„Hloellalieuw gelast, deeze uijt men schlievendheijd

verhootens penningen uijt de door hem en sijn Jn„

„gezeetenen geleeverd werdende Nagulen, hoeft het

zij

uijt

goenen.

en

schik

met u

mag 9

bovengen

het resta

gelenn

Ja z.

uijtgaan