closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uijt het nagul geld te saparoua te ver

gvenen.

dankbetuijging voor de toege„ 569:

schikte Gocoo: rd„s aan Contant

met wensch dat het finantie weesen

mag gezeegend worden

bovengemelde Contanten met 570:

het restant in Cossa tot betaling der va„

gulen nodig.

Ja zelfs niet toerijkende tot de dagelijke

uijtgaven,

62

zij geheelt of ten deele met meermelden Blon„

deel te moeten vereven.

Aer astecte der:

Celdzaaken vinden wij ons verpligt uw

Hoog Edelens te bedanken voor het toegezonden,

ontzet van 90000: Rijxdaalders onder oprechte be„

tuijging, dat wij omtrend de aanhoudende bekrompe

situasie gansch niet onverschilling zijn, maar vie„

„rig wenschen, dat het finantie weesen meer en meer

mag gezeegend worden.—

Bij onze Resulutoire Besoigne van den 28:' febr:

1

J:t Leeden waar aan wij ons gedraegen, zullen uw

Hoog Edelens desgelievende konnen beoogen,

dat wij voormelde Rd:s 90000:-: met het nog aan

handenghad hebbende restant noodig geoordeelt.

hebben tot de afbetaaling der Nagulen dat de

in te koomene Pachpenningen zo wel, als het ge„

„deminneer de uijt den verkoop van Leijwaten niet

toerijkende zullen zijn, zo tot de dagelijkse uijt„

„gaven en betaaling der Dienaaren Gagien als

anderzints dat wij derhalven om net in ver„

„leegenheijd te geraaken noodzakelijk oordeelden

van de verleende Concessie Uwer Hoog

Edelens gebruijk te moeten maaken en dien„

volgende beslooten, hebben zo veel Contanten op

wissel