closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En dus beslooten om 60'000. rd„s op wissel

wissch zonder agio in ’s Comp: Cassa te accepteeren

zonder Agio te accepteeren.

tot dat wij van het benoodigde zoude weezen voor

„zien, en ’t geen bij ons nader bestuijt op den 6: der ge„

„passeerden maand Maij bepaald is op Rd:s 60000:

Terwijl wij uijt dien hoofde ook na het voorbeeld„

ook om 10000 rd„s van da heer af„ §7 1:

gaande Gouverneur teegens 3/8 p„r C=t

dat ter geleegenheijd van het depart der Heeren

van der voort en van Pleuren heeft

plaats gehad, om voor Hun Edelens gehad heb„

„bende Administratie rijxd:s 10000: teegens den

gewoonen intrest van -: 7/8: p:r Cent smaands te ac„

cepteeren, ook zijn overgegaan, om zulks op die

oet van den eersten teekenaar in steede van

in steede van zijn Ed„e Borgtogt en zulks

Batavia ten goede te reeken.

Borgtogt in Cassen, te neemen en dat bedragen

de Hoofdplaats Batavia ten goede te reekenen

met intrekking van zijn Edelens alhier gesteld borgtog

oud

4000 rd„s aan den onderkoopman 7 2:

Aan den oud onderkoopman Nicolaas Palloa

Galloo gerestitueerd.

die voor zijn gehad hebbende Administratie van de

kleede winkel en kleijne geld Cassa, in a:o 1782: in steede

van Borgtog, vier Duijzend Rd:s contant ten behoev

van de E: Comp: genamptiseerd heeft; hebben wij mits

als door hem insteede van borgtogt genamp„

Expiratie van den bepaalden tijd van vier Jaaren

tiseerd geweest zijnde.

die soo uijt de kleijne geld Cas weeder laaten alsti

„tueeren.

§ 70: De alhier op wvissel ien Casa geteld: vemningen,

bedraagen

62. pden

gen rd

Lgensz