closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Gelden in Cassa perwissel gesteld bedra„

gen rd.

lgens notitie

63

bedragen Rijxdaalders 46246: 3:—: zonder agio

g'accepteerd

„van de volgende Persoonen, als

Een p: wissel van den onderkoopman Carel Fredrik Treno omme

te Batavia aan den koopman M:r Jan Willem Hendrik van

Rossum /:oedregste erven:/ voldaan te worden

20:

300:

Een p:r wissel van den wel Ed: Gestr: Heer Adriaan de Bock

Raad van Nederlands in die mitsg:s afgaand Gouverneur en Di„

recteur deeler provintie omme ter hoofdplaats aan zijn wel

Ed: Gestr: persoon /:ordre ofte erven:/ voldaan te worden

25000.

Een p:s witsel van den Eerw: Predikant Johan Coereraad Teis

omme te Batavia aan E:E: Heer Fredrik Hend:t Beijnon Eerste

opperkoopman des Casteels betaald te worden

2500:

Een p:r wissel van den opperchirurgijn deeses Casteels Christiaan

Hoffmann omme ter hoofdplaats aan den E: E Heer Jan Hendrik

wiergerman opperkoopman en Balju voldaan te worden

500:

Een p:s wissel van den kapitain mititair Gabriel Nicolaas van Geu„

„ricke omme te batavia aan de Heeren Carel Hendrik Specht en

Gerard Johan Runstorff voldaan te worden.

12000:

Een p:s wissel van den koopman en fiscaal Johannes Hoger„

„waard omme te Batavia aan den onderkoopman Johan

Hendrik Holle betaald te worden

600: —: —:

Een p:r wissel van den wel Ed: Gestr: en Agtb: Heeren Adriaan de

Bock en Johan Adam Schelling omme te Ba„

„tavia aan den E: E: Heer Steeven Belman opperkoop„

man en Boekhouder voldaan te worden

4635: 3:

Een p:l wissel van den koopman en fiscaal Iohannes Hoger„

„waard en den onderkoopman wynand Ja„

hannes de Bourghelles omme ter Hoofd

plaats aan de wel Edele Gestrenge Heeren Hendrik

van stokkum en Iohannes Siberg Raaden

van Nederlands Jndia &:a we /: ordre ofte erven:/ uijtge„

„reikt te worden.

. 136:

Een pees wissel van den kapitain ter zec en Equipa„

„gie Cheester Pieter wolsgaard en den onder

koopman wijnand Johannes de Bourghelles

omme te Batavia aan den onderkoopman Petrus

van der weert betaald te worden

575:

Somma.

Rijxd: 16246. 3.

wij