closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoek om de voldoening aan de houders.

der origineele.

terwijl de tweede wissel brieven thans over„

gaan.

574:

zo meede de Rapporten der groote en

kleijne geld Cassas.

de reeden nopens de ongeguli„ § 75.

ficeerde afbrake vant oude kruithuijs door

van Guericke

is Hun Hoog Ed„s reeds bij brief van 30„ 7ber:

1736: bedeeld.

Wij verzoeken uW Hoog Edelens dit Capitaan

op het de

gemelde

te willen laaten uijtkeeren aan de houders der orig„

neele of eerste en hier bij na de ordre overgaande duppli„

wien.

verbrudt

worden.

raat of tweede wisselbrieven, waar van de Hemo„

„rie onder de bijlagen gevoegd is.

Gelijk ook de Rapporten van den maandelijksen

men

aan de

opneem der groote en kleijne geld Cassen tot ulti

„mo Aprileeven verweeken.—

Met betrekking tot de

en het

Fortificatien en Gebouwen

uw Hoog Edelens van ons de reeden en gelieven

„de aftevorderen, waarom wij in A:o 1786: met reeds op„

Den Lu

over pli

„gave hebben gedaan, weegens de ongequalificeerde

afbraakt van het oude kruijthuijs door den Capitain

militair en opziender derwerken Tabriel Ni„

„colaas van Juericke, daar Hoogst der zelver

quatificatie eenlijk sterkte tot het maaken van twee

nieuwe verwulfde vertrekken, dienen we in eerbied, dat dat ina

wij op een in gedient Berigt van gemelde van Tierickt

de dato 9: September 1786: 't welk uw Hoog Edelens, in

reeder

riginali is aangebooden, beslooten en bij onse eerbie„

Cautie

Schrijvo

„dige letteren van den 30: dezelver maand uw Hoog Ed

kruijt is

„lens bedeeld hebben dat hij de meerder opgebragte.

Materialen hadde verbruijkt om dat het het kruijt

van Gu

versant

braake

„huijs tot in den grond had moeten afbreeken, om dus

de