closeTerug naar inventaris

Transcriptie

577:

de afschrijving der verbruijkte Materialen

is als nu qualificatie verleend.

5 78:

de attentie van den Luijt=t Strek nopens

het kruijt in ’t Hoornwerk

heeft niet ontbroeken.

hij heeft zijne bedugting des wegen voor

den overbreng van ’t kruijt te kenne gegevn„

gelast, zich schriftelijk te verantwoorden, waar om„

„me hij buijten qualificatie, tot de afbrake van het oude

kruijt magua zijn aan de oostkant is overgegaan,

daar de ordre op zijn eijgen voordragt lijde, om twee

verwilfde vertrekken daar aan te bouwen, en den„

„zelven op den 6:e Meij daar aan voldaan hebbende,

laaten wij dat Papier de Bijlagen deezes versellen

En wij hebben als nu op't verzock van geagten

van Kiericke, tot de afschryving van de door

hem meerder verbruijkte 51000: Mopsteenen en

1020: maten Metzelkalk, welke aan hem in Ad:o p:o

onder Cautie de restituendo was afgestaan, de no„

dige qualificatie verleend:—

uW Hoog Edelens gelievende aan te haa

„len, dat de remarques en stellingen van den Ar„

thilterij Luijtenant s treck nopens de buijten

wagt in het Hoornwerk, hem in alleen geval„

„le te meer op hoede hadmoeten, doen zijn, teegen

het bederft van ’t kruijt op verantwoording.

dientweegen in der tijd; vinden wij ons verplicht

Hoogst Dezelve in eerbied onder het oog te brengen

dat smaands attentie desweegen niet ontbrooken

heeft dewijl hij.

Eerstelijk zijne bedugten over de buijten wagt en

dat die tot berging van het Buskruijt niet geschikt

was

van da

gecomm

de vogt

bevonden

door

menh

in de a

en Lug