closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het berigt gaat onder de Bijlagen over

de door H: H: Ed„s gevorderde S GG:

elucidatie nopens het bederff van den

Rijst in a„o p„o

word thans bedeeld, als in den text.

in ook de reedenen waarom men tot de

afschrijving is overgegaan.

En wij bewrijmoedigen ond uw Hoog Edelens het

oormeld berigt onder de Bijlagen deezes reverent

aan te bieden.—

Dan betreffende het Artikel van

In en Afschrijvingen, uw

Hoog Edelens van ons elucidatie gelievende te

voorderen, hoe het geleegen zij met de in Ad:e p:o hier be„

„dorven bevondene 15898: lb: Rijst met 20: p=r Cent spic„

„lagie, moeten wij Hoogst Dezelve eerbiedig bedeelen,

dat toen men met de afleevering van Rijst uijt het

oude Maguazijn, alwaar dit graan ruijm twee,

Iaaren geleegen had, tot Circa op de halft was ge„

„vordert, den opziender der Pakhuijsen eerst onde

„dekt heeft, dat het zelve als in een klomp bij

den anderen was geweld.

den tweeden teekenaar en toemaaligen Hoofd

Administrateur zulks verwittigd werdende, heeft

daar van aan den eerstgeteekende rapport gedaar,

als wanneer zijn Edele daar op ten eersten door

Expresse Gecommitteerden, het een en ander liet

examineeren, waar bij bevonden wierd, dat het be„

„derf van de Eijst door lekkagie moest veroorzaakt

zijn, en ’t geen niet ecader ontackt had konnen

worden voor dat het Pakhuijs ontleedigt wierd:

Wijl nu dit bederf aan geen versuijm naad aan

de hier vallende Atortreegent moeste worden toege„

„schreeven

geno

Afs