closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan getaste perzoonen mitsg:s het restant

welke slegts in kragtloose Artsenijen bestaan heeft.

Eenige op den jnventaris van de Pantjallang de Willem nog voortloopen

de, doch egter reeds lange verbruijkte Goederen

bestaande en kleenigheeden van zijnen, Theer Pick

en Harphuijs, te meed, om dat den Equipagemeester

Wolsgaard betuijgd, dat zeedert den 11: februarij

1786: aan dat vaartuijgd geene verstrekking gedaan is

op den 5: December

overleede Comp: slavinne in het Quartier.

1:

den 29: dito

Rijxd:s 5336: of het bedragen van verstrekte Mondkost en booij quastos aan

eene in a:o 1783: alhier in ’t quartier geplaatse in landse

vrouw van de Ceramse Negorij Coelor in name Vjaij

soetje, en welk bedragen ’t Comptoir Saparoua was

aangereekend, om door de Jngezeetenen van gem: Negorij

gerestitueerd te worden, doch op het door het Hoofd

Blondeel betoogde armoedigen staat, zo van de

Jngezeteenen, als van gemelde vrouw wierd dat bedragen

bij de boeken van Saparoua opwinst en verlies afgeschreeven.

Op den 23: Februarij 1788:

lb: Buskruijt van ’t Comptoir Haroeko en

500.

_=o Bouro in A:o p:o als bedorven

_.

150.

herwaards overgezonden en welke door vochtigheid

geheel tot een klom versmolten zijnde, ten overstaan,

van twee Leeden onser vergadering in zee zijn geworpen.

De Comp:s Sloep Batavias Welvaren met dies Equipage, item

aomunitie

den

Rij

het ge