closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ter vergaeding opgelegd.

weegens te veel opgebragt en betaalde„

3: maanden Gogie aan een huijstim„

merman.

de opgelegde vergoeding van 99:

20 stukken guinees gem: gebl: door

Bangeman

en het zeedert van hem ontfangene

adres

met ordre van H: H: Ed„s om daar op na

billijkheijd reflexie te slaan.

hebben opgelegd van ads 11: 12: wijl denzelven als koopd

te Saparoua voor eenen aldaar bescheijden en in de

Hongij vergadering van de maand December 1784.

uijt den dienst gestelden Jnlands huystimmerman

Thomas Tomasoa, onder ultimo Maart 1785:,

op de gagie Roll voor 9: maanden Gagie â ƒ 12: ter

maand heeft opgebragt en dus 3: maanden gagie

door de Comp: te veel haa laaten betaalen,

Hier toe zijn wij te eerder overgegaan, om dat ge„

welden E: Bethbij ons besluijt van den 3: Augt:s

1785: en brief van den 25: daar aan, uijt hoofden.

dat de te veel verschootene 3: maanden gagie aan

hem moeste g'imputeerd worden, reeds, gelast

was, dit verschil te moeten redresseeren.—

De opgelegde uijtkoops vergoeden van 20: stuk„

ken Guinees gemeen gebleekt Cust aan de gemagtig„

„tigdens van den geweesen winkelier Ioan

Andries Bangeman behoudens zijn qual

„rand op den Chinees Lim Djoeko, door uw

Hoog Edelens goedgekeurd zijnde, hebben

wij egter ontfangen en door hem Bangeman

bij Hoogst Dezelve ingedient adres en Bijlagen:

dan daar hij Bangeman bij gemelde adres

versoek doet, om ontheft te worden en uW Hoog

Edelens ons gelasten om naar de bij dat Papiet

aangehaalde Positien onderzoek te doen, en vervol„

„gens

is bev

behelde

den 7

welke

zijner

men

69

gem:

de in.

wape

Sch.