closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is bevonden een menigte Lasteringen te

behelsen, tegens deezen Raade en teegen

„den Hoofd Admini st=r

welk laaste Een berigt dientwegen ter

zijner decharge heeft ingedient.

men heeft bepaaldelijk bij het voorig

besluijt, moeten blijven.

En zal hier van na Banda aan Ban

geman kennisse geeven.

P 1

demd:i p„o bevondene verschillen der

wapenen goederen onder den Najoor

Schnyders.

73

„gens op dat versoek na billijkheijd acflexie te slaan; zo

hebben wij dat schriftuur bij herhaalde lectuure bevon„

„den in zich te behelsen, een meenigte Lasteringen; zo

wet teegens onze vergadering, als afzonderlijk, tee„

„gens den tweeden, teekenaar deezes, als geweese Hoofd

Administrateur, welke desweegen ten zijnee verdee„

„diging een Berigt heeft gedient, ter onser Resolutie

van den 28: februarij g'insereert, en waar aan wij

ons ter vermijding van Protixiteit gedragen:—

Wij hebben dan ook ten zelven daage daar Op

repelijk gedelibereerd en aangemerkt, dat in in het

zelve niets gevonden is, tot opheldering of aanleij„

ding om van ons reeds genoomen besluijt met grond

te konnen resilieeren, maar, te terdea, om daar be„

„paaldelijk te blijven berusten, en dus goedgevonden, als

nog te presisteeren bij het ter Sessie van den 4:e Iulij

a:o p:o genomen bestuijt, van welk een en ander wij uw

Hoog Edelens thans in eerbied kennisse geeven,

gelijk wij zulks ook doen zullen, aan de Ministers

van Banda, alwaar gemelde Bangeman thans

fistaal is, onder toezending van een Extract van dit

ons besluijt tot zijn narigt.

Met betrekking tot den

Administratien, moogen wij in de

eerste plaats uw Hoog Edelens bedeelen, dat het

bij den Genedaalen opneem onder ult:o Augustus

a:o p:s