closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ed:e p:o bevonden verschil der wapenen onder den

Hajoor Schnijdek en den order sergeant An

dae reeds geredresseert is, blijkens een door den

geweesen Hoofd Administrateur gedient en bij on„

Resolutie van den 23: Februarij deeses jaars. g'in„

„sereert Berigt, waar aan wij versoeken ons te d

is thans geredresseert.

vermijding van omschrijvingen te mogen gedragen

239.

door.

§ 101:

Op de remarque uwer Hoog Edelens nopens

den Luijt=t strek heeft voor zijne

gehad hebbende Samarangs adminio

het Borgstellen door den Luijtenant der Arthiller

tratie zijn Gagie laten staan.

in.

Streck moeten wij in eerbied dienen, dat der

zelven voor zijne gehad hebbende administratie„

te samarang, zijne gagie gad laaten staan, en

voor zijne Arthillerij administratie alhier, behoor„ dad

„lijke borgen heeft; dat toen die tijd van de eersten

borgtogt verscheenen was, wij hem den loop zynd

en men heeft hem na expiratie van

gagie weeder hebben geaccordeert.

den verbonden tijd het genot derzelve

weder g’accordeert.

hllen

Vernarigt en observantie hebben wij aan ’t Hoofd

§ 102:

de ordre, om de te veel aanhouden

der Militie, zo wel als den uijtenant die Perthil„

zijnde Goederen voortaan na Batavia

te rug te zenden.

„lerij en den Baas der wapenkamer alhier doen de mo„

richd

afgeeven, Extract uijt de Notulen van het op voor„

den 22: November 1787: bij uw Hoog Ede„

„lens geresolveerde, waar bij de Ministers der

ooster se Gouvernementen Circulair gelast

Oom de te veel aan handen zijnde Ar„

is reeds aan sommige administra„

teur gestteld. -

_„o

thillerij en wapen goederen, voortaan naar

Batavia.

6

d„