closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 103

de gecommitteerd„s hebben kunnen inge„

diende Rapporten met Eede gestafd.

239. lb bedorve Tarioffel wagulen zijn

door eene Justitieele Commissie

zee gestort.

§ 105:

dministrateurs

slen behorlijk borgteyten gesteld.

Hoofd

thil.

§ 106.

de mogelijkheijd dat de hoofd administ=r

zich van geen acte bij de Comp„e kon

oorzien.

74

Batavia te rug te zenden.

De respective Gecommitteerden die den Generaalen

opneem onderuttimo Augustus hebben gedaan,

hebben hunne Rapporten voor den Raad van Justi„

„tie gerecolleerd

En de bij dien opneen in het Nagus Packhuijs bevon„

„dene soff van Garioffel Nagulen tot een quantiteijd

van 239: lb: zijn door eene Justitieele Commissie

ten overstaan van den fiskaal in zee gestort.

Sommige der Dienaaren welke in eenige taminis„

tratien getreeden en nog geene borgen hadden of an„

dere die door overleijden daar van ontbloot zijn,

hebben behoorlijke Borgtogten gesteld, uijtwijsens

onse besluijten van den 5: December a:o p:o 4: en 25:

februarij, 12: Maart, 1: April en 6: Maij deeses

Jaars.

UW Hoog Edelens het in a:o p:o van hier

bedeelde nopens de reeds gegeevene qualificatie

tot den inkoop der actien bij den EComp: zo voor de

eersten als tweeden teekenaar, mitsg:s de mogelijk,

„heijd dat in den aanstaande den secunde niet

in staat zoude zijn, zich van een actie bij de E Comp: te

voorzien