closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voorzien, als welgedaan hebbende gelieven aan te mer„

ken, zo hebben wij teevens volgens Hoogst Derzelver

begeerte, den E: secunde Smissaert gedemandeert

heeft men den E: secunde Smissaart

om zich in laatste geval hier over te declareeren.

dient wegen zich laten declareeren

Gelijk den zelven zulks ook ten onser sitting van den

21: April gedaan en bij die geleegenheijd betuijgd heeft

buijten staat te zijn en nog geene toerijkende middelen

welken betuigd heeft daar toe niet

in staat te zijn.

te hebben, om zich van eene Actie bij de EComp: te

voorzien, temeer, wijl de Hoofd Administratie

alhier, hem tot deeze verbintenisse, zoveel niet op„

„brengd, met verzoek daar van te mogen worden

de

zijn

g'excuscert.

tien

opzigtelijk de

Negotie Boeken, hebben wij de eere

§ 107:

de Negotie Boeken van 178 /7 gesloten

uw Hoog Edelens te bedelen, dat die van d„o

en geconfronteert door gecommitt:s

1787: met eene behoorlijke balance geslooten zijnde

Enee

redri

wij ter examinatie en confrontatie derzelve,

gecommitteerde hebben de leeden onser vergadering

de Bourghelles en koenes, en deese hebben Rapor

Jann

die daar inne geene erreuren ontdekt

geene cereuren daar in ontdekt.

hebben.

Hoe zeer het ons, en inzonderheijd den Eerstgeteeken ten

§ 10:8:

de hier afgaand Gouvern=r betuigd desselfs

Leedweesen over de vermindering der Las„ de Leed is, dat na alle welmeenende betragtingen

ten

de Lasten zo weijnig verminderen, mogen wij in

voor

voore

oprechtheijd betuijgen: Terwijl zijn Edele niet

in gebreeken blijff om desselfs toezegde verzeekering

tot

was

was

ean