closeTerug naar inventaris

Transcriptie

75

tot demunitie derzelve, gestand te doen, en waar

waar toe alles is aangewend geworden

toe den tweeden Geteekende in desselfs nieuw

toe voevertrouwd Ampt zijne ernstige pogingen,

ook zal aanwenden: wij nagtans ten vollen bil„

„lijken moeten de remarques die UW Hoog

Edelens omtrend de mindere Lasten in tee„

waar in den aankomend Gouver=r zijne

erntige pogingen ook sal aanwerden

„genstelling der mindere winsten, en omtrend

zodaenige Lasten als hier, de memorie van me„

„nage nog surpasseeren, hebben gelieven te maaken:

§ 109

De Confrontatie der Rapporten van den Gene„

de Rapporten van den generaalen ofneem

zijn tegen de Negatie boeken geconfran

raelen opneem onder ultimo Augustus 1787: tegens

hier.

de Negotie Boeken, geschied en het berigt daar

van ingedient, mitsgaders ter Resolutie van den

23:e februarij J:t Leeden geinsereerd zijnde, hebben

wij eenige daar bij voorkoomende Oosten na den

voorstel van den E: Hoofd Administrateur;

En eenige Losten na den voorstel ge„

redresseerd.

laaten redresseeren.—

rdering

ebben Rapporten van overgegevene 110:

Intrsschen hebben we eenige ingekomene Rapporten

Doministatien, zijn meede.

van overgegevene Administratien, ter Confrontatie

teegens de Negotie Boeken, in handen van den Hoofd

telken ten Confrontatie gegeven.

Administrateur gesteld.

gen

I 111:

Terwijl we tot slot van dit Hoofdeel hier bij nog aan haa„

door de Heeren Gouverneurs zijn de

J

voor en narestanten geconfronteerd

niet

len, dat de voor restanten van het Jongst geformeerde

kerigg

teegens de narestanten van de afgelegde Negotie

Boeken