closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Boeken van A:o 1787: door de twee eerste teekenaarend

na de ordre geconfronteerd zijn en is voor deeze

verrigting door Hun Edelens bij het Journaal

en ook daar voor bij het Journaal ge„

ook geteekend.

teekend.

onder het Hoofdeel van.

Soldij Boeken verEijscht de aanhaa„

§ 112

Het door H: H: Ed„s geaccordeerde

„ling dat wij de Soldij Bediendens zo wel als den Equpage

voor uijt verstrekking aan de

Teverancier der Cmaat

opziender tot hun narigt Copia hebben laten afgeven

van het ontfangen Extract Notulen uwer

Hoog Edelens g'eerde besluijten van den 6:

December 1787: waar bij aan den Leverancier der

Chineese Zeevaerende te Batavia Pan Paijko,

is g’accordeerd, wanneer dezelve op Togten gaand,

eene voor uijtverstrekking van twee maanden Pagie

ten voor ieder kop, uijtgesonderd voor de Iavase

reijsen, mits hij zich verbind, voor de restitutie

van het geen bij afreekeningen zal bevonden worden,

door de geene die na het voorschreeven genot

is het narigt aan die het incumbeert

kennisse gegeven.

zullen komen te overleijden, of absent te raaken, min„

„der verdient te hebben; ten eijnde bij het doen van

eenige verstrekkingen daar op attent te zijn.

§ 113. Na de ordre door twee beederd uijt onse vergade

de soldij Boeken van 178 1/7 zijn door

gecommitt=n gecanfranteerd.

„ring de soldij Boeker van a:o 1787 geconfronteerd

zijnde, zullen wij uijt het daar van ingekomen

berigt ginsereert ter Resolutie van den 5: Decembo

Ed=e

aan

1

tgeerte

Eijsch