closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de gevraagde 6: vaten sement § 121:

teegens ƒ 13: 13: tvat:

is van den Capit=n van Guericke opge„

vgen

desselfs berigt dientweegen word aange„

haald.

vier vaten van 980: lb: ieder kostende

ƒ 80: word thans overgezonden.

§ 122:

versoek om de voldoening van den

Eijsch voor 1789:—

onsentie van den Eijsch.

„den was, uw Hoog Edelens te kennen gegeven hebben:

Conform de begeeate uwer Hoog Edelens hebben we de se„

verantie van 6: vaten Cement tegens ƒ13:13: opgedragen aan

den Capitain Militair en opziender der werken Jabriel,

Nicolaas van Eucricko:

Doch denzelven gaf ons op den 6: Meij L: L: bij een, onder

de Bylagen gevoegd berigt te kennen, dat hij in steede

van de gerequireert 6: vaten van 656: lb: ingereed„

„heijd had gebragt 4: vaten die de gerequireerde

ponden uijtmaakten, als houdende ieder 980: lb:

netto, af te zamen 3920: lb:, welke met den anderen

komen te bedragen ƒ 80:—: de ongelden daar on„

der geteekend.

dat wijl ieder vat alhier ƒ 12: kosten hij sustineerde,

dat het cement met believen van uw Hoog Edelens, in

dubbelde Rijst zakken geleeverd werdende, het geene geringheijd

zoude kosten, en zuks door de kortheid der reijse na Batavia, met

gemakt zoude konnen geschieden en.

dat hij om de gevorderde vaten ieder van 655d te voldoen van ge„

voelen was, dat zulks met geene mogelijkheijd konde geschieden, ver„

mits de leedige vaten hier meerder aan het cement zoude komen te

kosten, het geen hem dus aanleijding had gegeven om thans het cement in

4: vaten te zenden, die wij dan ook, onder aanreekening van dies bedragen

met het schip het 200, uw Hoog Edelens aanbieden

Im de gunstige voldoening van onsen Provisioneelen Eijsch voor ao 1789 uw

Hoog Ed:s op het needrigste solliciteerende, hebben wij de eere denzelven hier

in te Leijden.

Provisioneelen

5