closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En men zal van de toegesondene

ordannantie teegen het verscheijden

deeser zickte

in ’t vervolg gebruk maken.

Het weeshuijs word voldoende

aan het oormerk bevonden.

126:

Een andere buijten Regentesse daar in

gesteld.

propositie om een omloopend § 127

Leermeester in ’t weeshuijs te plaatsen.

de behoedmiddelen teegen ’t verspreijden deeser

aansteekende siekte aan de Caab de Goede Hoop„

waarvan wij in ’t vervolg zodanig gebruijk zul„

„len maaken, als de plaatselijke gesteldheijd dec„

„zer Provintie het toelaaten Zal

Betreffende het weeshuijs, hebben wij eere uw

Hoog Edelens almeede onder het oog te bren„

„gen, dat hetzelve, naar de daar voor gemaakte schi„

„kingen tot genoegen bestierd en voldoende aan

het oogmerkt bevonden word.

Res buijten Regentesse van dit gestigt hebben we

op haar versoek ontslagen, Mejuffrouw Enge„

„lina Walkens, en als zodanig weeder aan„

„gesteld, de weduwe van den geweesen oud Capi„

„ten Militaia Johanna Geertruijda

van den Brink.—

Op den 12: Maart vertoonde ons den Iuij„

„ten Regent Hoffmannd, de noodzaakelijk„

„heijd, om in het weeshuijs een en jnlandschen

omloopena Eeermeester te plaatsen; ten eijnde

de kinderen en wel Speciaal de Meijsjes, die

in haare geugd genoegzaam vatbaar zijn in de

gronden van den datsdienst, wanneer haar

zulks niet van jongst, of, in haare maleijdsche Mol„

„dertaale

la

vor