closeTerug naar inventaris

Transcriptie

85

„dertaale worden ingeprent, bekwaamde in der„

„zelver beginzelen te doen worden, En wij hebben

om niets onbesogt te laaten, wat tot nut van

dit Godtshuijs kan meede werken te meer om

dat de drie aan handen zijnde omloopende Zeer„

meesters met den koster en opperleermeesters,

toerijkende geoordeeld worden de aangelijks

voorvallende diensten in het kerkelijke te kunnen

waarneemen, de bezorging van een derzelver

welke den kerkenraad is aan bevool

den kerkenraad opgedragen.—

UW Hoog Edelens gelievende te Iustinee„

de Custernie H: H: Ed„s dat men § 128:

ongequalificeert de verbetering en

verstrekkingen aan ’t Haspitaal heeft

ien dat wij ongequalificeert beslooten hebben om

laeten gevolg neemen.

direct te laaten gevolg neemen, eenige verbeeterin„

„gen en verstrekkingen tot soulagement en meer;

der gemakdca lijders in ’t Hospitaal, zo als

die zijn voorgesteld bij het berigt dat de buijten

Regenten van dat Goatshuijs, in voldoening

aan onse ordre van den 10:e Augustus A:o p:o heb„

„ben gedient: zij het ons vergund in eerbiedig ant„

„woord te dienen, datwijl ons uijt het Extract No„

„tul uwer Hoog Edelens niet gebleekend

is, dat de verbeeteringen en verstrekkingen tot

d' beantwoord als in den text

soulagement en meerder gemaakt der lijderen

in’t Hospitaal, niet spoediger behoorde in te gaan,

als de meerdere verstrekkingen aan de Gesonde

Militairen in ’t Guarnisoen, wij na de ordre der

Heeren