closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t vald deeze regeering smertelijk, dat

mendirect van ongequalificeerde han„

delwijze word beschuldigd.

§ 129

Heeren Heesters bij Extract Patriasche

Rissive van 23: November 1785:, het een zo

wel als het andere hebben ingevoerd.

En wij moeten uw Hoog Edelens in oprechtheijd

betuijgen, dat het ons smertelijk val, om hier over„

’t geen op zijn ergst genomen, maar aan een ver„

„kert begrip van ons zoude konnen worden toege„den fiten

Regent

„schreeven, direct beschuldigt te worden van onge„

„qualificeert gehadd te hebben.—

Omtrend het van de hand geweesen verbouwen

van ’t Hospitaal, en het doen Extruceren van

denzelv

de noodige verandering en verbeetering; welke

Bourg:

den Eersten Teekenaar op zich genomen had, en

waar van uw Hoog Edelens den uijtslag te

gemoed zien, achten wij ons verplicht Hoogst

Dezelve reverentelijk te elucideeren.

dat wij om reeden het Hospitaal een swak

11

m

gebouwden tot gemaak der lijderen niet ge„

noeg en gerigt was, den voorsteld van den Op„

„ziender der werken den Capitain Hilitair

van quericks als te kostbaar verworpen

hebben te meer, om dat ons niet kwam te blij„ deim

nanti

„ken of die in allerd opzigte, aan het oogmers: Dieno

zoude voldoen, en

dat het om die reeden geweest is dat den

eerst geteekende op zich genomen heeft om door

het