closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kan in deese verarmde Provintie geen„

plaats virden.

8

133:

En zulks even zo min als de afschaffing

der winkels.—

5 134.

de Brandspruijten en dito gereedschappen,

zijn gevisiteerd.

435: p„s op de werff berustende Brand

Emmers.

die men zoude konnen beraamen, ter invoering

van zodanige middelen van Finantie, welke

buijten merkelijk beswaar voor Dienaaren en

ingezecten, mitsgaders zonder bedugting voor

commatien en nadeelige gevolgen, tot verbeete

„ring van ’s Comp:s bestaan, tot stand, te brengen

zoude zijn; doch moeten Hoogst Dezelve

betuijgen, dat die finantien in deeze verande,

Ambonse Provintie geen plaats konnen vindi„

neeven, zomin als de afschaffing der win„

„kels, voorgesteld bij de bedenkingen van den in

A:o 1783: gerepatricerden Heer Raad Extra

gedinaia van Jndie Radermacher,

waar van ons het Extract, zo wel gewoode„

„denis, als uijt de secreete Resolutie uwer

Hoog Edelens dien aangaande van

den 14: Augustus 1787:

Den 29: December a„o p:o door eene Justitiee

„le commissie gevisiteerd zijnde de Brandspui

ten brand Emmers en verdere brand Gereed„

schappen met derzelver toegehooren, hebben

bevonden dat er buijten de 50: brand Emmers

welke in het brandspuijthuijsje buijten de stad

geplaats zijn nog 435:s op de Equipagie werf

berusten, die alle aldaar niet konnen gaden

geslagen

Eenig

Szeen

teerd.

zijn