closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e en

gustitie te stremmen in Eene gepretendeerde

actie

die na de afdoening der zaak is voorgesproot„

§ 153.

daleantie van den fiscaal over het te zoek

brengen van goederen onder de hand verpan

zonder in staat te zijn de klagen de pattij

te gemoed te komen.

anmerkingen dientwegen.

91

Fabriel Nicolaas van Guerickb, wegens

het bedorven Buskruijt.—

Dan wij vinden ons verpligt uw Hoog Edelens

dien aangaande, nog reverentelijk kenniste geeven

dat wij ons niet bevoeg geagt hebben, de Iustitie ten

stiemmen, in eene geprnetendeerde actie van Jnju„

„ris, dewelke uijt de ingediende Berigten weegens

het bedorven Buskruijt, naar na afdoening van

die zaak, is voortgesprooten.

Op den 14: November A:o p:s wierd ons door gemel„

den Raad van Iustitie bij een Extract uijt hun Civile

Rolle te kenne gegeven, de klagten van den Fiskaat

M=r Abraham Louis van Hamel, dat bij hem

te meermalen doleantien waren te voorengekomen

over het te zoek brengen van goederen, onder de hand

bij deezen en geene verpand, zonder dat dien offi„

cier in staat was, de klagende Partijen te gemoed

te komen, dan wel eenige assistentie te bewijsen,

wij zodaenige afgave of verpanding, meesten tijds

zonder eenige bewijs geschiede, met versoek, dat

wij hier inne mogten voorzien.—

wij hebben hier over delibereerende in aanmerking

genomen, dat de meeste Lieden die zodanige goede„

„ren verpanden schamele Lieden zijn, die dit van oude

„her nimmer is verboden geworden, en waar op zonder

seciaal.