closeTerug naar inventaris

Transcriptie

t

dag

Paar

7t

klagten van de officieren over het brutaal

gedragg van den Luijtenant swenni

„den zelven gedimitteerd.

ƒ165

Staat haren krijgs kassa

5163

bij den kenkenaaad Een onaerling verhooren

§ 164:

verplaatsing van eenige schoolmeesters

93

mogen wij echter niet af zijn hier bij aan te haalen,

dat wij, op de klagten van den kapitain en ver„

„dere officieren der Jnlandse en Mahometaansche

Burgerij, en op het dient weegen door onsen

fiskaal ingedient, berigt, weegens het britaat

en strafwaardig gedrag van den burger Luijtenant

Paulus Cornelis Swinne, die de hardiesse heeft

durven gebruijken, bij gelegenheijd dat de Bur„

„gerij met Excrceeren beezig was zijn Capitain

en meede officieren, voor het front, met de vuijt

haardigste bewoordingen te in sulteeren, op den

21: April Jongstleeden goedgevonden hebben,

denzelven als uijtenant van de Burgerij te

demitteeren.

Bedragende het Montant der Burger kruijgs

kas onder ultimo April rd=s 357: 13:—

Aangaande het

Kerkelijke, noteeren wij dat in steede van

den overleeden Barend Riso, tot oudea„

„ling in de Hollansche gemeente verkooren is,

den oppermeester van het Casteel Christiaan Hoffman.

Deverplaatsing van eenige Schoolmeesters, en

het in dienst aanneemen van andere in steede,

van overleedene, zijn verrigtingen welken wij

hilt