closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hied en passant aanhaalen.—

Den kerkenraad ons op den 14: November A:o p:o te

§ 165:

wegens het versuijm van de Leermeester

kenne geevende, dat op de door den opperschool„

om in de avond gebeden te komen.

meester Makaili aan hun Eerw: ingebragte

klagten over verscheijde Leermeesters; die de

avond gebeeden in de kerke versuijmden bij te

woonen, hun Eew=e met toestemming Regeering,

daar op een boete van 48: stver: voor ieder school„

„meester die sulks versuijmd, hadde gesteld ten

behoeve van de diaconij armen; hebben wij ons

is een boete van 48. Sw: Htuijx„s gesteld.

met deeze voorzienninge gaarne willen conformeeren

Den door uw Hoog Edelens voor dit Gouver„

§ 166:

D„k van Deussen is op sourabaija overleden.

„nement bestemden Predikant Johan wil„

helm Deussen, is volgens het aanschrijven

van de sourabaijase Bedienden, met het schip

’t 200 aldaar swaar sick aangekomen en na

maar eenige uuren aan de wal geweest te zijn

te sourabaija komen te overleijden, En desselfs

zoldij reekeningen, door die Bedienden teven

versogt zijnde, om derwaards te rug te zenden

ten eijnde behoeftige weduwe, van de te goed

de door de weduwe verzogte zoldij ezee

kening zal overgezonden worden.

hebbende gagie zoude kunnen proviteeren, zul„

„len wy ook eerstdags laaten gevolg neemen.

Jntusschen Laaten wij naar Batavia overgaad

§ 167.

den

en

voo=

daan.

der

rd„s

robitaa

Het

sen ha