closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ngode

94

den Predikant zomerdijk gaat thans den door uw Hoog Edelens aldaar in de

na Batavia over.

Maleijdsche gemeente beroepen Predikant

Adriaan Zomerdijk.—

Tot slot van dit hoofdeel mogen weniet af

door Diaconen reekening ge„ 160„

daan zijnde.

zijn tenateeren, dat Diaconen behoorlijke

Reekening gedaan hebben van de Arme mid„

„delen welke onder hun berusten, te zien uijt

het aangeteekende ter Resolutie van den 21:

April T:t Leeden.

zijnde het Capitaal het welk onder ultimo

februarij a:o p:o bedraagen heeft rd:s 35570: 17:½:

door meerder uijtgaven dan inkomsten 92: 9:12:

denzelven Cepetaal genoteert,

Rd:s 35570: 17:½:

vermindert tot

rd„s 6500: is Gemploijerd tot § 169

waar van 6500: rd:s g'emploijeerd zijn tot het

ibetaaling van ’t weeshuijsensz:

inkoopen van het weeshuijs en de daar toe

behoorende slaven, Huijsmeubelen, item an

„dere onkosten meer gelijk het een en ander

nader vertoond word bij de onder de bijlagen

overgaande Reckening, neevens die van wees

en Boedelmeesteren

van het Seprosen Huijs ten Eijlande Ma„

Het Cupitaal van ’t Sepro„ S 170.

sen huijs gemeld.

„lanen, verEijscht de aanhaaling dat het Capi„

„taal, volgens het aangeteekende ter resolutie

van den 1: April in de jongste 6: maanden is