closeTerug naar inventaris

Transcriptie

u„

1

5 180:

Communicatie van’t overleijden aldaar

van den Luijtenant Dresler.

5 181.

met versoek om den burger Diogeneo

Tawaris derwaards terug te zenden

ulks is den fiscaal aanbevolen.

en is thans na zijn woonplaats te rui

gekeerd

§ 182:

de visitei na de buijten Comptoiren zoud

in a„o p.o gedaan zijn

36

Op den 1: April ontvingen we dweeder een mis„

„sive van die Ministers gedateerd den 27: februarij

communiceerende het overleijden van den voor„

„waards genoemden Luijtenant Militair Johan

Paul Jacob Dresler.

Het versoek dat, wij den aldaar 'thuijshoo„

rende, dog hier nog aanweesig zijnde Burger

Diogenes Pawaris, bij eerste goede gelegenheijd

na zijn woonplaats wilden doen vertrekken dan

wel bij gebrek van eijgen vaartuijg met een ander

op te zenden, ter vereffening zijner aanstaande

zaaken aldaar, op dewelke hij bij zijn vertrek

geene behoorlijke ordre gesteld had; jn voldoe

„ningen dat versoek wij onsen fiskaal gelaast,

gemelden Iawaris zulks aan te zeggen, en bij

onwilligheijd, geen verder reguard te slaan op

zijne privole voorgeevens die hij aan ons in a=o p=o

gedaan had, maar hem op te pakken en te ver„

senden; invoegen hij op deese nadrukkelijk

ordre aan ook zijn terug reijse vervordert heeft,

in de gonst gepasseerde maand Aprit, met het

vaartuijg van den te Maccasser te huijs hoorende

Anachoda Intj: Abdul Halib.

de Hongij Togt om de wille der

in a:o p:o zeer sterk gegrasseert hebbende kinder

zichten