closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ziekten g’excuseert zijnde, zoude den eerstgeteeken

ingevolge zijn aan uw Hoog Edelens gedaene,

toezegging, de uitte na de buijten comptoiren hee

„ben gedaan, met de daar toe geprojecteerde vaar

„tuijgen en waar toe reeds alles in gereedheijd was

waar toe alles in Gereedheijd was gebragt

versoek

worden.

gebragt.

Doch intusschen wierd den eerstgeteekende in

§ 183:

wierd door onpasselijkheijd van den heer

de aan

Gouverneur.

het Er

de maand october, door eene pijnelijke zichte zeer

werkft

heevig aangelast waar door zijn Edele een geruijmen,

tijd bed heeft moeten houden en genoodzaak is

van dit voorneemen afgezien.

geworden, van dit voorneemen afte zien.—

On derwijlen kwam den sawaaijs Comman„

den Command=t van sawijkwam aan dit

Hoofd Casteel.

„dant Pieter Fockens aan dit Hoofd casteel,

die aan den eerstgeteekende bij een schriftelijk Gecomn

berigt ter kennisse bragt, datter aan Ceramt

Noord Cust, zo op bekende als onbekende plaa

„sen, een ontelbaard tal, zo Egte als wilde Noten

en Nagulbomen te vinden waren, die door den

geweesen Capitain Sanierie Pelakahoe, hem wa„

doet berigt van een antelbaar tal

at aen

specerij bomen, op de N=d Cust van

„ren aangeweesen en die met behulp van gemel„

cerij be

Ceram te vinden.

„den Pelakahoe faciel zouden konnen geextit„

„peert worden.—

baon

aant

§. 185:

Gemelden commant gaf daar bi te kenne de noodza„

En ook van de verwarringen en oveenig„

heeden door sammige Regenten al„ „kelijkheijd, dat de orangkaijen van Lissabatta

daar veroorsaakt.

Hatoewe