closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

ta

tu

d

Waar over den Resident van Manip„

zich ten verantwoording word gesteld

18.

verhaal door Pela kahoe gedaan weegens zij

gevangen neeming

den orangkaija van Nonialij Artika

als de oorsaak daar van opgegeven.

die een Europees op Loehoe zoude ver„

moord hebben.

heeft, zijn C:vegarij verlaten en zich te

kauwa ter nedergezet

is: opgepakt en herwaards gebragt

§ 191

den ouden en Jangen Radja van Ethij wier

daar meede ook beschuldigt.

98

van dien datum in het breede aangehaald, en waar

aan wij versoeken ter vermeijding van breedvoerig,

„heeden ons te mogen gedragen.—

Vooren gemelde Geweese Capitain Sanric Pela„

kahoe, zo wel als de Alsoeren van de revier Ju„

„palewa, aangemelde Gecommitteerden nog om„

standig gemeld hebbende, de reeden en waar om

den orangkaaij van Norialij met name Arlika

C: S: hem Pelakahoe en zijn zoon sapoe, nee„

vens zijn neeff Hoeate, met opgesogte beschul„

„digingen ten onregten aangeklagd, mitsg:s dat

gemelden Arleka C: S: over den Landweg na

Loehoe geweest zijnde, aldaar achter de Post

nu Circa 4: jaren geleeden, een Europees soldaat

vermoord en dues Hoofd en klederagien in des

hae

Negorij opgebragt zoude hebben, hebben we

deese suspecte knaapen waar van Arlika zijn

Negorij daar hij orankaija was, verlaten en zig

te kauwa met eenige Alfoeren van Nomalij niet

„zonder prejuditie van laast gemelde Negorij, ter

needer gezet heeft, bij provisie laaten oppak„

ken en herwaards brengen.—

Gelijk ook den ouden in jongen Radja van de

Alfoerse Negorij Ethij die door voorschreever

Pelakahoe en zijn Alsoeren almeede beschuldigt

wierden