close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§195.

de verantwoording vanden Resident van

Manipa voor voldoende aangemerk

§ 196

den ouden en Jange van Ethij vertoonde

bij twee notarieel verklaringen

aan wiende gevorde goude slangen zij

afgegeven

die Papieren worden geseponeerd

§ 197.

den in het stadhauijs geconfineerden

Arlike: C: S:

Onder het hoofd Casteel laten verblijven

Den Manipas Resident van Capelle ons seedert

toegesonden hebbende, de van hem gevorderde van

antwoording g'insereert ter Resolutie van den

4:e Februarij laatsleeden, hebben we denzelve

voor voldoende aangemerkt en gepasseert.—

Terwijl den intusschen alhier opgekomen oud en

jongen Radja van Ethij bij twee voor den Eerst geswoo„

„re klerk deeses Gouvernements Arie Coomans

en getuijgen gegeevene secretarieele verklaringen de

dato 14: December 1787: zich nopens de afgave van de

door meermelden Pelakahoe te rug gevorderde

Goude Slangen beroepen op Menschen die reeds

overleeden zijnde geen verdere na vraag dient

weegen kan gedaan worden, hebben we ons dez„

„halven daar meede moeten getroosten en best

gedacht die Papieren te seponneeren.

Ondertusschen hebben weden seedert alhier op„

sondere en in het stadhuijs geconfineerden orang„

kaijd van Nomalij Arleka, en den geweesen Ca„

pitain Sanierie Sanio, met een beneevens de in„

„landers Mitel en Saterie, ter onder sitting van

den 4:e februarij, uijt hunne ditensie laten ont„

„slaan, om zolange alhier onder het Hoofd Cas„

teel te verblijven, tot tijd en wijlen hun onschuld

nader zal zijn geblecken mitsgaders dat de door

Pelakaher

tot zij

van

is opgedr

Focken

6

mitig

Baurg