close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ken

aanmerking dient weegen

de Cagte behandelingen aan de Ceram

mers

door H: H: Ed„s knagtdadig aanbe

volen.

§ 214:

Consideratien van den Heer afgaan„

Gouverneur nopens gemelden Marette

denzelven begreepe onder de verleende

Generaal ameste.

bij de stukken ten zijnen laaste, is beweesen geworden

van bij de Papoen ten roof gevaren te hebben, en bij

dus na de wetten strafbaar is hebben wij uijt aan„

„merking dat hij de eenigste niet zal zijn, die zich a

deeze zo wel bekende misdaad heeft schuldig gemad van d

na ½

En daar aan de andere zeijde uw Hoog Ede

lens bij veel g’Eerde Missive van den 15:e Decem

„ber 1786: hebben gelieven te approbeeren, de zagte

behandelingen aan de Cerammers in ’t Generaal

en ons zulks niet alleen kragtdadig aan bevolen

1 1.

Tiouw e

naar teffens ook goedgunstige qualificatie te verleenen

tot eene Generaale amnesti, aan alle die zich niet

aan beweezen en openbaar verraad en ontrouw

schuldig hebben gemaakt

Dan daar deese amnesti nog niet uijtgeroepe

naar voor eerst, om reeden als bij ons besluijt

van den 28:e Iulij A:o p:o is uijtgesteld geworden:

heeft den eerstgeteekende vermeend, dat meer„

in

„melden gedetineerde, van dit uw Hoog Edetslaan

„lens gunst bewijs niet behoorde uijtgesloten

maar, uijt zijn detensie gelargeert en na sawai

3plaa

van 8

te rug gezonden te worden, mits hij voor af belo

de zich in ’t vervolg der Maatschappij getrouw

te sullen submitteeren, en zich gerust en vreedig

te gedragen; met welk sentiment wij ons Gecor„

zijn.

„formeerd hebbende hebben wij dan ook beslooten

meermelden