closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den orangkaij van Camariang overleeden

zijnde.

wierd door zijn zoon gesuccedeert.

§ 223:

die van Hatiahu en Hattumetting dol„

„leeren over die van werinama.

e wveegens hiunwe Liemeetscheijdingen.

den laatsten heeft zich in die van de

twee eersten ingedrongen.

verzoeken dat de Acte van conventie

van ao 1727: mogte gerenoveerd worden.

§ 224:

Negorij Camauang Pieter Radjawand over

leeden zijnde, benoemden wij op den 1:o April, desselfs

zoon Paulus Radjawane tot zijn opvolger.

Op den 6: Meij, kwamen de orangkaijat van Ha„

tiahu en Hattumetting geleegen aan Cerams Zuijd

Cust hier aan het Hoofd Casteel en op de zamenta„

belste wijze hun beklag doen, over die van wiera

„nama, welkers jngezeetenen een mitsbruijk mae

„kende van de door den wel Edele Gestrengen Heer Gou„

verneur van Pleuren /:z: M: / onder de Hongij te

Togt in ao 1784: gemaakte schikkingen over de Limi

„ten tusschen hunne Landerijen, die van werinama al

„verder over de rieuren van Bobot en Bernoe hebben

hem gedrongen en hun zelfs niet ontzien, om van de za

bosschen en andere Doussongs der Hatihaueres gebruijk

te maaken, te plunderen en te ruineeren, invoegen en dit

„wils on eenigheeden tusschen hun volk onstaan zijn

0

Ja zelfs reeds dewapenen teegen den anderen opgevat ha najaar

„den, met instantig verzoek, dat de door hunne voor oude

gemaakte Acte van Conventie nopens hunne Limiet

„scheijding die in a:o 1729: door bemiddeling en inter„

„cessie van den geweesen Heer Gouverneur Johannes

Bernard gecontracteerd en gemaakt was, mog: i

worder

gerenoveerd worden.

De bij de eerste tikenaaren hebben dan ook ter vermeij„

van

10 door

in verm:

het

„hen

op