closeTerug naar inventaris

Transcriptie

on

self.

He

Zuijg

a=a

vermig

105

van verdere moeijelijkheeden in der tijd tot zuin

nie door de tweede eerste teekenaar.

ter vermeijding van moeijelijkleeden

van den eenen of andere parthij zoude konnen strek„

„ken bestgedacht de verzogte Acte van conventie

van a:o 1724:, met te niet doening van alle de intus„

„schen gemaakte schikkingen te renoveeren, en dezel„

ve in het Arabisch en Hollands geschreeven, aan de

het Arabisch en Hollandsch geschreeven

hem inhandigd zijn.

bovengemelde Regenten laaten afgeeven, en waar

meede wij ons geconforneerd hebben.

De Notulen der met de Inlandse Regenten gehou„

§ 225:

„dene Conferentien zijn bij onse Resolutie van den

opgave

14: November A:o p:o en 21:e April deezes Iaars

ginsereert.

de Specificque opgave van de successive

gedaane.—

Extirhatien, tot in het najaar re„

§ 226:

„de opgavr der Extirpatie word tot in ’t

„serveerende, betuijgen wij uw Hoog Edelens

najaar gereserveert

intusschen, dat de uijtroeijing van Vooten

en Nagulboomen zo wel wilde als Egte

op ongeoorloofde plaatsen gelijk op Ceram

en op Bouro met kragt worde voortgezet,

blijkens de daar van successive ingekomene

te uijtroeijing van specerij bomen

worden met kragt voortgezet

Berigten.

§ 227 Terwijl den presenten Bouvos Resident March

Zich