closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 258:

Aan denzelven Een percent uijt de gehee„

4 masjatoegevoegd

§ 259

zes Raads aanmerkingen over H: H.

§a:o in a:o 1776: reeds gemaakte schikkingen

112

voor dat het teegens woordige Groot gewasch, hom

dring tot de bekoming van dat geene, waar toe

hij vermeende regt te hebben, met instantig versoek

om als nu te mogen gaudeeren van uW Hoog

Edelens gunstbewijs.

Wij hebben om gemelden de Bourghelles

te vreede te stellen, deeze provisioneele schikking

gemaakt, namelijk s om aan hem voor af, uijt

het geheele bedragen van het Middel van

bestaan der dienaaren, een precent te laten,

afgeeven, eer men tot de verdeeling na de order

overgaan.—

Doch wij mogen niet afzijn, onse aanmet„

kingen nopens dit Rijet onder het oog van uw

Hoog Edelens te brengen; dat Hoogst

Dezelve bij Missive van den 31: December 1776: heb„

„ben gelieven te remarqueeren, dat het uwe Hoog

Edelens toescheen, dat men hier in een ver„

„kerd begrip verzeerde, als of den winkelier tef

„sens kassier zijnde, een grooter aandeel uijt het

middel van bestaan zoude moeten genieten, als

bij het reglement op de provisie voor de dienaa„

„ren aan de onderkooplieden, geen hoofden van

specerij gevende Comptoiren zijnde, is toegelegd,

waarom /: geliefden uw Hoog Edelens alver„

„der