closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

§ 270:

oor ’t Gunstig onslag der gebannene

Javannen dank Getuijg.

§ 271:

de 3: van Batavia aangekomene

raajes

heeft men onder denodige precau„

tien aan roden berglaten huijhouden

§ 272.

4 e mitaen ders van 88 je roelor voor d

Jaaren gebannen.

Van heeden, gelangeert.

115

helden wij nopens.

De Bannelingen, dat wij ter onser setting

van den 28:e Februarij J:t Leeden op de gunstige Concessie

uwer Hoog Edelens, de nog in leeven zijnde van

20: stuks in a:o 1770: van Java naar de Jatij Plantagien

op Bouro, voor tien Jaren gerelegeerde Javannen, heb„

ben laten ontslaan om des behagende naar hun Land

te retouneeren.

Terwijl wij daar en teegen, de drie met het schip t 200

herwaads overgesondene Hadjes, Aboe Kasiem, Mo„

„chamat Noer en Achmad alhier aan den Rooden

berg hebben laten domicilium houden, in onsen fiskaal

gelast om alle attentie op hun te bestigen, op dat zij niet

van hier na de Subalterne buijten Comptoiren overgang

en veel min weeder, na hun Land komen te echapeeren.

Een jnlander van Assaloelloe genaamd Lamaldoe„

bij Hongij besluijt van A:o 1779: slegts op de klagten van

zijn Regent, dat hij zich weijnig aan desselfs ordre bekreun„

de en zelden in de Negorij ophield, in een Bannissement

van 25: Jaren na Bouro, verweezen zijnde hebben wij op zijn

bij Request gedaan verzoek, geappuieerd met de goede getuij„

genis van den Resident Mazel, daar uijt ontslagen, te meer

om dat die straf, mogelijk om de te dier tijd concureerende om„

„standigheeden, wat hoog schijnd genomen te zijn

§ 273