closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

2:

8273:

Een inlandse vrouw van de laha

voor 3: jaaren na bouro gebannen

74:

8„

Een ander aldaar gebannen

Vrouw.

werder gelargeerd.

§ 275:

Eenige Requetten gaan over.

Een Jnlandse vrouw van de Laha genaamt ijnoe, hebben we op ’t berigt

van den fiscaal Hogerwaard, dat zij zich schuldig had gemaakt

aan het ophouden en verleijden van Slaaven, voor den tijd

van drie Iaaren na Bouro gerelegeerd.

En daar en teegen van daar op het versoek van den

presenten Regent van waij, weeder ontslaagen,

de bij besluijte van 19. Maij 1784: over boschuldiging

door den geweesen ways Regent Daniel de

Costa dat zij oorsaakt was van de ontstaane onee

„nigheeden in die Negorij, tot nader ordre na Bouro

gerelegeerde Jnlandse vrouw Johanna Elizabeth

Sijmons, ten eijnde na haare Negorij weeder te

te rug te keeren.—

Hier medde aan het Laaste Hoofdeel of de:

Requesten genadert zijnde, bieden wij

uw Hoog Edelens eerbiedig aan,

Eenen van den Extra ordinair Luijtenant der Ar„

thillerij alhier Thomas Magnues, Streck,

tenderende versoek, om ter afdoeninge zijner par„

„ticuliere affaires, welkers omstandigheeden meede

bragt, dat zulks door hem in persoon ter Hoofd

plaatse diende te geschieden, ’t zij met= of-zonder

gagie in ’t aanstaande jaar na Batavia te mogen

verlost

1 slo„