closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dat toen Arleka met Sane en de Alfoeren van hum

soa te Nonialij woonde, deesen met het volk van Maloang

en kauwa, deselve van hun kwaamen te trocqueeren teegens

Lijwaaten, Parrings, koraalen, steenzout enz: welke hun in Bam„

„boessen door de Berg Alfoeren wierden aangebragt, en dat

het Strand volk van Lissabatta, Maloang, Kauwa en ook Ar„

„leka, deese vrugten weeder verkogten en teegen andere Goederen

trocqueerden, aan de strand Cerammers van Hatiting, Rottij, wa„

„roe en Aijer Masiwang en Rarakit, die anders Jaarlijks

hier met hun Jonken aankwaamen, dog nu zeedert een half

Jaars hijd niet meer

Op ons afvraago aan Pelakahoe alleen, of hij over

eenige maanden, wanneer uwelEd: Gestr: Groot Agtb: een

grooter getal volk en vaartuigen zoude zenden, om de

specerij Boomen te Extirpeeren, dezelve getrouwelijk aan„

„wijsen zal; antwoorde hij van Ja, en ook met zijn volk

meede te zullen helpen afkappen, en hier door toonen

wilde, een oprecht hart voor d’E: Comp: te hebben, nog„

„tanis. tot vergelding van zijne rever, alleen versoekende

dat den orangk van Nomalij Arleka met zijn

twee zoons, Metel en Satarie, nevens zijn Neef

Moson en Sane den Captain Canirie, die hem Pelakahoe on„

„regtweerdig aangeklaagd en bewerkt hadden, dat hij in