closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de borijen is opgestooten en zijn zoon Iapoe, neevens zijn wel

Hccate, door de Comp: zijn absent gebragt geworden, van geheel Ceram

mogt verbannen, wijl hij en zijn volk anders nimmer door hen

aangestoord zoude gelaaten worden, te meer nu Arleka met zijn

zoons Metel en satarie, zijn Neef Moson en den Capitain

Sanirie Sane, nevens hun Alfoeren, zich te kauwa ophoud

en aldaar Met de Alfoeren van Radja Cthij, of die van

Piroe en Fanoenoe, hun sterk en een aanhang gemaakt hebben

om hem te beoorlogen; hebbende Arleka met het volk van

kauwa en Sanie, nu seedert korten tijd, of wel, dat terwijl den

Commandant Fockens na Amboi is vertrocken, al reeds

twee maalen met Groote praauwen, en voorsien met snap„

„haanen, kruit en Lood, bij hun op oud Nomalij geweest en

hun de snaphaanen toewijsende, met toeroeping, tevens, of hun

Commandant van Sawaij in staat was hun Supalewars,

zulke geweeren te geeven, als den Bangsjawan van Manipa /:mee„

„nende daar meede den Resident van Capelle:/ hun geven kon„

wij vroegen vervolgens zo wel aan Pelakahoe als aan zijne

oudstens, of zij in vijandschap Leefden met Arleka en Sane„

met hunne Alfoeren, waar op Telakahoe en gem: oud„

stens ons verklaarden, dat zij bevoorens toen Artika en Sanie

met de Alfoeren van hun Soa Nieuwenlehoe, bestaande

P

11.