closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17:

mogte aandoen, zeggende wijders, Pelakahoe is van oudthier„,

onsen Radja in onsen Capitain Samrie van Sapalewa,

wij sullen altoos de Comp: zo te water als te Lande getrou„

„welijk dienen, moogen wij onsen Capitain maar behouden; :

Wij beloofden hun uit Naam van uwelEd Gestr: Groot

Agtb: dat aan hem door d' E: Comp: geen Leed meer zal

aangedaan worden, mits dat zij ons getrouwelijk de specerij

boomen aanwijsen zullen, waar op zij ons eenpaariglijk ver„

„seekerden, tegen morgen avond ons met 'er daat eenige Rooten

en Nagulen te zullen aantoonen

Teegen de middag te elf uuren kwaamen een meenigte al„

„foerse mannen, vrouwen en kinderen aan het Zee Strand, mwee

„de brengende allerlij koopwaaren, als Padij, groene katjang,

1

Hoenders en vrugten enz: om deselve aan ons Praauw volk

te verkoopen, gelijk ook des anderen daags; op

Zaturdag den 27: October: des morgens begaven wij ons Landwaards

Circao 2: uuren gaans, na het Huijs van meerm: Pelaka„

„hoe, geleegen op een Berg, werwaards hij ons met zijne

Alfoeren begeleijden, doch agte deesen berg, leggen de zeer hoog rot„

„zige en voor ons ontoegangkelijke gebergtens, op welkers kruijm

en verder twee â drie dagen weijd en zeijds aan de oost, en

west kant, verzeekerden ons den meerm: Palakahoe