close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Bessij hen in hun taal, nogmaals afvraagden, of zij de Comp:

wanneer zij volk en vaartuigen hier zenden, de Nooten en Nagul

boomen aanwijsen zoude en of zij geneegen zijn, den zoon van

Pelakahoe, kakiasang /: wilde door den eerstgeteekende bij de

hand wierd genoomen:/ als hun Hoofd erkennen en respecteeren

wilde, waar op zij alle eenpariglijk met Ja b'antwoorden hun

genoegen te kunnen gegeeven hebbende, overreijkte den eerstgetee„

kende aan denzelven, uijt Naam van UWelEd: Gestr: Groot

Agtb: de hem meede gegeevene acte en Rotting, teevens de

rondom staande volkeren aanzeggende, dat hij door hoogst

„dezelve tot orangkaija van Nonialij in steede van Arle„

„ka, en tot Capitain der Sanirie, in plaatse van Sane„

is aangesteld geworden, wesweegens een ieder van de Al„

„foeren, inzonderheid Telakahoe; ons op het Hartelijkste

bedankte en hunne vreugde met het roepen van Hoezeen

betuijgden.

Na, dat den eerstgeteekende ieder deezer Berg volkeren

met eenige Glasjes Arak had laten toeschenken, gaff hij

aan de familie van Pelakahoe en de aanweesende Alsoer„

„se Hoofden, de door uwelEd: Gestr: Groot Agtb: aan hem meede

gegeevene koraalen: vervolgens den 24: bossen met Nooten en

44: bossen met vagul takken en bladeren, na dat hij de vrug„

„ten had laten afplukken, om zo uwelEd: Gestr: Groot Actbr:

ter speculatie aan te bieden, aan het zee strand op een

hoop

B