closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

31:

ook van Iman Malesie bekomen zijnde, lieten wij echter alles

in gereedheid brengen, om op morgen na hollij te vertrekken en in

passant Hateling aan te doen, doch teegen 3. uuren kwamen den

Ouden en Iongen Radja van Sawaij, neevens den Orangkaija van

Bessij, met de uijterste droefheid en alteratie, ons bekend maken,

dat de Potkin reets in de Negorij Sawaij heerschte, en dat daar

aan zo momentelijk Een man gestorven was, waar bij nog

twee vrouwen, neevens een kind, daar meede aangetast waren;

Den Radja van Sawaij neevens zijn vader, huijlden bitterlijk

over dit ongeval, en over zijn Vrouw en kinderen, ons teevens ver„

„zeekerende, dat hier door af het volk van Sawaij neevens den

Alfoeren, zich na de gebergtens zullen retireeren, en wij derhal„

„ren onse voorneemens verijdelt zullen zien: om van de waarheid

egter nader onderrigt te worden, ging den Commandant Fockens

en den Eerstgeteekende met den ondermeester van de Lost, naar

de Negorij en aldaar vonden wij werkelijk twee vrouwen neevens

een kine leggen, wier Lichaamen geheel bezet waren, met de Tolken„

De Alphoeren die zig hun nu meestendeels alhier versamele

hadden, kreegen zo dra geen narigt, dat 'er in de Negorij de

Totken reeds heerschte, of straaks hoorden wij een gehuijl en

gejoel op de gebergtens, neemende een ieder van dezelve, zo drae

mogelijk, de vlugt naar hunne woonplaatsen.

Des nademiddags te vier uuen zagen wij een groot ge„

„deelte van het volk van Sawaij en Hatoewe hunne goe„

dren