closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61:

van ’S Comp=s schip het Lo, Pieter Hartman g’assisteerd

met den meesterknegt der scheeps Timmerlieden ver„

„sela van twee kundige ambagtslieden in dit metier,

zig begeeven aan het zee Hoofd buiten dit Casteel;

en aldaar naar nauwkeurige oculaire inspectie ge„

„visiteerd en doen visiteeren eene zeer hechte en sterke

orembaaij; in den voorleeden Iaare van den kiel Nieuw

opgebouwd van deugdzaam timmerhout; mitsgaders de„

„selve in deese Provintie zeer dienstig, geschat op een Duij„

„sena- en vijftig â één Duijsena en één Hondert Rijxdaal„

„ders.

In hope aan hoogstderselver veel gevenereerde intentie

voldaan te hebben, gebruijken wij de vrijheid ons met

verschuldige respect te onderschrijven /:onderstond:/ Wel

Edele Gestrenge Groot Agtbaare en wel Edele

Gestrengen Heer en Heeren /:lager:/ Hoogst der„

„zelver trouwschuldige en onderdaanige Dienaaren

/:was geteekend:/ P=r Wolsgaard, I=r Hartman„

B: Chivalier en Lourens Sanastroom /:in margine:/

Amboina victoria den 10„' Maart 1788:

Aan den wel Edelen Gestrengen Groot Agtb: Heer

Adriaan de Bock,

Raad van Nederlands Indie mitsg=s gouver„

„neer en directeur deser Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaaren Heer,

n