closeTerug naar inventaris

Transcriptie

621

L: H:

1

Den eerbiedigen Fiekenaar Thomas Hagnus Streck

agte het van zijn onvermijdelijke pligt, uwel Edele Gestren„

„ge Groot Agtb:, te moeten vertoonen, hoe, dat 'er reeds ver„

„scheidene der Afuijten, van de op de Kosten, de Laha, en

weijnitoe, leggende Canons van 36:„ 18:,12:, en 8: lb=o: door de. ree„

„gen en Lugt en mits gebrek aan de nodige Berg plaat„

„ken, vermolme en onbequaam zijn geraakt, in voegen

er van deselve bereeds—:

p=s: Affuijt van 36: lb:

1.

_o 12: d=o: en

2:

_:o 8: d=o op de Poot de Lana en

2:

_ 12: d=o: 3

3:

_=o 8: d=o Op de Poot de Weijnitoe, geheel on„

1:

„bruijkbaar leggen, den vermits die Affuijten aldaar thans

van geen gebruijk zijn, en op die twee Posten dog geene Barg

Plaatsen, voor de zelve zijn, ten Eijnde men die, en andere

Nieuwe Affuijten, in reserve, en veel min, enige andere ooo„

„ten; van ammunitie zoude konnen bewaaren; Bevrijmoedigt zig

den needrigen teekenaar uwel Ed: Gestr: Groot Agtb:: dit, een in

andere, onder het oog te brengen, en Hoogst dezelfs ordre; te Implo„

„neeren, hoe, hij zich, daar omtrent, zal hebben te gedraagen:

Intusschen bevrijmoedigt hij zich met alle eerbiede en diepor„

„zag te noemen /:onderstond:/ wel Edele Gestrenge Groot

Agtbaaren Heer /:lager/ uwel Ed: Gestr: Groot Agtb:

zeer ootmoedige en trouwschuldige Dienaar /:was geteekend:/

I: M: Streck /:inmargine:/ Amboina Med=o Januarij 1708.

Aantg

L