closeTerug naar inventaris

Transcriptie

76½

Advertissement

Nademaal den Raad van Iustitie alhier, oo de k kenin gen

van den koopman en fiscaal H=r Abraham Louis van

Hamel, aan ons vertoond heeft dat dien officier reets de mee

„malen klaaten waren te voorengekoomen over het te zoek bry

„gen van goederen, onder de hand bij deese en geene verpand, zon„

„der dat hij R: O: in staat was de klagende parthij ke gemoet

te komen, of adsistenten te bewijsen, wijl zodanige afgave den mee„

„sten tijd zonder bewijs geschieden. Dat er meer intressen van ge

„den van zodanigen goederen gegeeven wierden, als de wisten toe„

„lieken, en mits onstentenis van bewijs, den daaden hier van in reg„

„ten niet te betrekken was; met versoek dat deese Regeering ta

inne de nodige voorzinningen gelieven te doen, zo is: op den 14: det

„ser in Raade van Politie goedgevonden en verstaan te onder

„neeren en t statueeren zo als gestatueerd en geordonneerd

word bij deezen: dat het verpanden van losse goederen het k

veel weinig, voortaan onder die benaaming niet meer

zal mogen geschieden, maar wel geldleeningen op een de„

„tarieel of onderhands bewijs; onder speciaal verbanden

van zodanige goederen, die daar bij zullen moeten w

„den uitgedrukt, met zodanige renten als den lande toee

„laat, zonder eenig regt te hebben om na den verval tijd op

die verbonden goederen willekeurig te disponneeren

of wel te verkoopen, en dat die van heeden, hier in nade

„tig zal werden bevonden, geen regt zal geschieden buijen

het geene over deze misbruijken volgens de statuten te wagt

hebben.

i

4: