closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N:o 44

77

En op dat niemand hier van eenige Ignorantie pretendeere

zal deese worden gepubliceerd, en behalven in het Needer„

„ruitsch ook in de Maleiasche, Chineesche en Arabische

talen worden g’affigeerd ke plaatse daar men gewoon is

puplicatien en affixien te doen /:onderstond:/ Amboina

in ’t Casteel Nieuw Victovia den 14: November

1787. /:was geteekend:/ A: de Bock, /: ter sijde Hond ’sComp:s

Cachet in Roode Lacque gedrukt en daar bij geschree„

„ven:/ Ter ordonnantie van den Wel Ed: Gestr: Groot Agtb:

Heer Raad van Nederlanas Indië mitsg=s Gouverneur

en Directeur nevens den Raad deezer Provintie geteekd:/

Arie Coomans Eersten klerk /:lager:/ mits afwezigheid

van den secretaris

Aan den wel Edele Gestrengen Groot Agtbaaren Heer,

Adriaan de Bock,

Raad van Nederlands Indie mitsg=s afgaade

en

Den wel Edele Gestrenge Heer

Johan Adam Schilling

aankomende Gouverneur en Directeur der

Amboina

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbare, en

wel Edele Gestrenge Heer,

Den ondergeteekende Leeden deezer vergadering door

den E

G