closeTerug naar inventaris

Transcriptie

78:

„den tweeden in Hoofden deeses genoemden gebieder g’appoincteerd

zijnde aan het Rijt Pakhuijs hebben aldaar gewoogen een

quantiteijt van 32371: Ponden bedorven Rijst waar van

4670. lb: nog eenigsints bruijkbaar.

12350: goed voor het vee

5703: meest verrot en verstikt en

9648: ten eenemaal verrot en vermolmt

32371: konden te samen

Deese voorsz: parthij Rijst teegens andere goede gewoogen. mle

„bende zoo is bevonden dat op de maat van 75: lb: 5: ponden

verlooren is zoo dat een maat van dit bedorven graan niet

minder dan 70: lb: houdt-

Hier meede vertrouwende voldaan te hebben zoo noemen, wi

ons met alle eerbied en ontzag /:onderstom:/ Wel Edele R„

„strenge Groot Agtbare en wel Edele Gestrenge Mt

/:lager:/ Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: en Wel Ed: Agtb: Zeer

gehoorzame en trouwschuldige Dienaaren /:was geteekend

W=d J=s de Bourgheiles en I=r L=r Brust:/ imn

„gine:/ Amboina den 30: Maart a„o 1788:

Aan als Even.

Ingevolge ontfangen Politar Raaas betuijt de dato 20:e ebr

laastleeden, zoo bevrijmoedigt zig den nedrigen teekenaar de

„wel Edele Gestr: Agtb: en wel Edele Agtbaare te lberen

dnt