closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79:

dat hoe gaarne den needrigen teekenaar met de meeste

accuratesse wilde tragten ter uijtvoer te brengen om aan

de intentie van Hun Hoog Edelheeden ten eijnde accu„

„raat na t meeten en na het dit Iaar weeder herwaards

gezondene Modellen, van de uit Nederland ontvange„

„ne tabellen, op te geeven, de Calibers van het geschua„

Mortiers; Houbitsen en kogels, welke hier in de Pro„

„vintie te vinden zijn, zo betuig den eerbiedigen Teeke„

„naar dat schoon in A=o: 1777: alhier wel aangebragt zijn

de Tabellen, egter geene Talstokken nog kogelmallen

daar bij waaren aangebragt, en wijl gemelde Instru„

„menten, tot nog toe, niet herwaaras gezonden; terwijl de

hier in weesen zijnde, slegte en oude instrumenten zijn,

waar de eene veel van de andere in groote verschillen,

waar op geen staat te maken is; zoo is mijn needrigt

versoek dat deese reeds voor lang herwaards beloofde

Falstok en kogelmallen, van Batavia nogmaals mag

gerequireerd worden, wanneer naar ontfangst derzelven

niet nalaten zal, na uijterste vermogen aan de

Hoog G'eerde intentie, van hun Hoog Edelheedens

te voldoen.

Waar mede verhope aan de g’eerde intentien voldaan

te hebben noeme mij met eerbied /:onderstond:/ wel

Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer en Wel,

Edele Agtbaare Heer /:lager:/ uwelEd: Astr: Groot

Agtb:s gehoorsame Dienaar /:was geteekend:/ I: M: Streck

/:inmargine:/ Amboina den 17: April a=o 1788:

Aan