closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 27.

81

naar behooren gewaaterd digt en goede bevonden Het gund wij

de Eere hebben hoogst derzelven bij dit te berigten

Waar meede wij verhoopen Aan UwelEee Gestv: Root Agtb:

en uwel Ed: Gestr intentie voldaan k hebben de vrijheid

neemen van met alle eerbied te onderschrijven /:onderstond:/

Wel Ed: Gestr: Groot Agtb: Heer, en Wel Ed: Gestr: Heer /:lager:/

UwelEds Gestw: Groot aAgtb: en wel Ed: Gestr onderdaanigen en

trouwschuldige Dienaaren /: was geteekend:/ L„s Wolsgaard

en M„r Hoedap /:inmargine:/ Amboina in ’t Ca„

„steel Nieuw victoria den 6: April Anno 1788:

Aan als Femeld

Den teekenaar ingevolge de zeer gevenereerde ordere Hunner

Hoog Edelheedens nauwkeurig onderzoek gedaan, hebbende

na de behandelingen welke op de hier leggende scheepen

het Loo en de Bark de voorzigtigheid omtremt de An„

„neesen en en Javaanen heeft plaats gehad zoo is denzelven door

eenpaarig getuijgenis deeser volkeren en andere op gem: bodems

bescheijdene Dienaar gebleeken dat deeses lieden met behoorlij„

„ke bescheidentheid zoo geduurende hunne reise herwaards als

hunne legging ter reeden zijn behandelt hebben de hier mee„

„de d’eere met alle schuldige veneratie mij t noemen /:onderstond:/

wel Edele Gestr Groot Agtb: en Wel Ed: Agtb: Heeren /:lager:/

UwelEd: Dienstw=e en onderd=e Dienaar /:was geteekd:/ J: Hogerwaard

Fiscaal ./:in margine:/ Amboina den 9: April anno 1788:

tan