closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P= N:a

83

Ingevolge bekoomene Extract uit de Notulen van het gebesoig,

„neerde en geresolveerde in Rade van Politie ten deze gou„

vernemente de dato 28: februarij deeses Jaars om op te geeven

hoe veel goemoetstouwen en trossen Ambon Jaarlijks benodige

en hoe veel nederlands touwerk daar door zal uijtgewonnen

werden heeft den eerbiedigen teekenaar de eere daar op k

dienen van berigt als dat tot een Bark vier Pantjallings en

Hongij vaartuigen zo groot als klein de helling &v= werf ge„

„bruijk Jaarlijks gereekent kan werden benodigt k zijn

9: Cabeltouwen goemoets van 9duim

8:

f:o

8. d=o:

d=o

7: D=o:

go

8:

d=o:

_=o d=o

10:

4: â 4½. duim

mitsgaders

ijzere krossen goemoets en

22:

d:o I=s: wel k verstaan sa'er geen onverhoopk

wiel

76:

zee rampen bij koomen

Den eerbiedigen Teekenaar heeft in die korte tijds stip

dat deselve hier geweest is nog geen ondervinding genoeg verkree„

„gen om over de duurzaamheid van bovengem: touwerken

k kunnen oordeelen, dan daar over met de quaste en dies

kundige Zeelieden geraadpleegt en ondervraagt hebbende is

hij met dezelve van een gevoelen dat deese touwerken verre

boven de vaderlandsche t prefereeren zijn, dus voor de maat„

„schappij wel zo Profitabel derwijl hier zo wel de scherpe

gronden, als de geduurige reegen de vaderlandsche touwerken

Eender