closeTerug naar inventaris

Transcriptie

947

P E:C:

Aan de WelEd: Gestr Root Agtbaare Heere

Adriaan de Bock

craad van Nederlands Indie. mitsg=s afgaande

en

Johan Adam Schilling:

g'eligeerd gouverneur en Directeur deser Provintie

Wel Edele Gestrenge Graat Agtbaare Heeren

Jngevolge uwel Edelen Groot Agtbaaren Hoog gerespecteerde

ordre, hebben wij ondergeteekende als gecommitteerdens

ons vervoegt, op de alhier ter Rheede Leggende Bark De

voorzigtigheid en aldaar nagezien, alle zoodaanige Touwer„

„ken als hier onder gespecificeert staan, t weeten.

en't anker touw Hollanas Circa Lang 50: vadem dik 11: duim

Een

het welke alhier in dit vaarwaater onbruijkbaar is, door dien

het zelve de verEischte Langte niet en heeft

Anker touwe goemoets dik: 10: â 11: kunnen dewelke alle

Drie

bruijkbaar bevonden zijn —:

Het stenge van ’t staage en Pardoens agter en voor kemwr

mee