closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gileide van het schip het Lam, dat na Vereisch geballast, na het

gevenereert bevel uwer Hoog Edelens heden met de eerste

goede gelegendheid na Bima Stevend ter afhaal van een Lading

Sappanhout om daar mede na de Hoofdplaats te retourneren

waar toe de kist met Rijxdaalders 9000: aan Contanten voor

gemelde Residentie, zodanig als met dezen Bodem is aange„

„bragt, de scheeps overheden weder ter hande gestelt, en daar

bij gevoegt zijn Een Duijzent Rijxd„s aan Duijten, die ter

Hoofdplaets abusive voor dit Gouvernement waren afge„

„scheept.

de alhier uitgeleverde Lading van dit Schip het Lam ver„

„toond de Bevinding die, verzeld van de Verklaringen van

Twee vaten Bieren, en Een halve Legger Azijn welke bedorven zijn

bevonden, en dat de te kort uijtgeleverde 300: p„s Ianne Latten

te Jara niet ontfangen zouden zijn hier nevens gaat met de Besta

„ten in margine, Volgens dewelke, en de daar bij gevoegde Soldij M

„morie de scheeps overheden zijn gedebiteert voor het uijtkoops de

„dragen en met Twee Capitalen avans, van het bedorven en het

te min uitgeleverde tot ƒ 455: 7: —: en weder zodanig uitkoops

gecrediteert wegens het over bevondene met ƒ8: 3:—: terwijl: aan de

schepelingen op het Verzoek, Een maand gagie Verstrekt hebbende

moeten worden, daar toe uitgerijkt is.

aan de Europesen met het opgeld

ƒ 215: 15:

aan de Chineesen

514: 16:

en aan de Javanen

132: 13:—

de Hospitaals ongelden hebben bedragen.

84: 17:—

en de onkosten van geringe reparatie en verstrecking aan dezer

Bodem zijn ƒ 358: —: na de overgaande onkost Reckening.

Wij laten het schip op den zijldag exact Visiteeren in de Zorge dat

daar mede geen Specerijen worden Vervoert; en Verleenen met

deesen