closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in een Goede Staat Gearriveerde Scheepen het Lam en de

Triton in duplo, en met de Gevenereerde Rescrip tie van

den 14: December daar aan, in Originali, nevens de op

de Registers Vermelde Bijlagen en Verdere Papieren,

naar het aangeteekende ter onzer Sessien van den 11

Februarij, 26., en 29. Maart laatstleeden, met de ten

geleide der hier voren gedagte scheepen en het mede

behouden op gedaagd schip: HoolWerff, en der„

„zelver Ladingen, betrekkelijke Brieven en Bijlagen

van Java, over dewelke wij op den 24: Maij deezes Jaars

hebben gebesoigneert; zo zullen wij tans ons de eere aanma

tigen, van het beslotene ten dien dage, ter pligt schuldi„

„ge op Volging en besteling der bij gemelde Hoog derzelver

Rescriptie Vervatte beveelen en dispositien, van onze

erdere Verrigtingen in den dienst der Maatschappij„

en het Voorgevallene in deeze Provintie, het Vereisch„

„te Verslag te doen; na alvorens nedrigst bedankt te hebben

Voor de Geschonken goedkeuring op meest alle de Bestellingen

in den Gepasseerden Iare

1 2

Onder de Brieven en Papieren tevens ontfangen zij

zo mede voor het ontfange

Extract missive van

„de Extract eener Missive van het Opperhoofd en den Raad

Coepang:s

te Coepang op Timor Van den 20. September 1787., be„

„helzende het antwoord op het aangeschreevene derwaar

door uwe Hoog Edelens, bij Brief van den 26. December

bevorens, aangaande de doleantien van de Volkeren op„

Wetter

1„

Jegen

Ele

een

tot